Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat op school is te definiëren als de optelsom van het leerkrachtgedrag, de schoolregels en de manier waarop leerlingen zich daartoe verhouden.

Leerkrachtgedrag gaat over de skills die een leerkracht heeft om in de groep een veilige sfeer neer te zetten, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, fouten durven maken en gestimuleerd worden om positief gedrag te vertonen. De leerkracht moet daarbij steeds inspelen op wat zich in de klas voor doet. Soms gaat er in de groep iets mis, soms gaat er met een individuele leerling iets mis. Het is de vaardigheid van de leerkracht om dat in de setting van de klas op een goede manier op te lossen.

Schoolregels zijn de kaders die de school stelt. Er zijn schoolbrede afspraken over bijvoorbeeld gedrag in de pauze, over lopen op de gang, over de manier waarop we leerkrachten aanspreken, maar ook over de manier waarop lokalen en andere ruimtes zijn ingericht. Soms doen zich in een groep situaties voor die niet in de klas op te lossen zijn. Dan wordt teruggevallen op een bredere aanpak en moet duidelijk zijn waar de school voor staat.

Als laatste noemen we ook de bijdrage die leerlingen leveren. De school kan nog zo helder voor ogen hebben hoe ze het willen hebben, als leerlingen daar om wat voor reden dan ook niet in mee gaan, beïnvloedt dat het groeps- of schoolklimaat.

Het samenspel tussen deze drie factoren gaat over het algemeen goed, maar als het niet goed gaat, grijpen we als team in. Uiteraard overleggen we over de juiste pedagogische aanpak, maar we stellen ook duidelijk grenzen aan ontoelaatbaar gedrag. Daarin willen we voorspelbaar zijn en we hebben onze aanpak daarom vastgelegd in een aantal documenten.

Protocol ontsporing van een groep
Protocol verwijdering van een leerling