Onderwijs

Een gevolg van de ontwikkelingen in de maatschappij is, dat de druk op het basisonderwijs zo langzamerhand onaanvaardbaar hoog dreigt te worden. De overheid ziet dat gelukkig zelf ook wel in. De minister heeft inmiddels richtlijnen gegeven om binnen de leerstofgebieden kerndoelen te stellen. Dit zijn minimumdoelen, die iedere leerling in het basisonderwijs zich eigen zou moeten maken. Intensieve aandacht zal uit moeten gaan naar de kernvakken lezen, taal en rekenen. In de huidige maatschappij zijn deze basisvaardigheden onmisbaar. Het is aantoonbaar, dat het merendeel van de verwijzingen naar de speciale scholen voor basisonderwijs te maken heeft met leerstoornissen op het gebied van deze basisvaardigheden en of gedragsproblematiek. 

De kwaliteitszorg is van groot belang, maar zeker zo belangrijk is een goed pedagogisch klimaat. Een leerling moet zich veilig en geborgen voelen, zodat het zich binnen die geborgenheid kan ontwikkelen. Het pedagogisch handelen wordt bepaald door de Bijbelse waarden en normen. We zien het als onze taak na te denken over het pedagogisch klimaat op onze school en er bewust invloed op uit te oefenen. Dit vraagt van leerlingen het gehoorzamen van het gezag èn van leerkrachten de leerlingen niet tot toorn te verwekken. In het kader van het BAS-project komen deze zaken ook aan de orde. Wat zou het geweldig zijn als de leerlingen bij het ouder worden met een goed gevoel terugdenken aan de periode op onze school. Dit dient een speerpunt te zijn in ons pedagogisch handelen. Uiteraard past ook het ontwikkelen van een schoolbeleid van preventie.

Godsdienstonderwijs in alle groepen

Iedere dag wordt er een half uur godsdienstonderwijs gegeven. Dit kan bestaan uit het vertellen van een Bijbelverhaal, een verwerking van de vertellingen en het aanleren van een Psalm, een lied of een gedeelte van de Heidelberger Catechismus. We werken met de methode/handreiking ‘Hoor het Woord’. De methode is zo opgebouwd, dat er in de verschillende groepen op hetzelfde moment dezelfde stof aan de orde is. 

Dit bevordert het overleg intern, maar zal ook in de gesprekken in de gezinnen kunnen leiden tot meer herkenning. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de Kerk- en zendingsgeschiedenis.

Activiteiten

In de kleutergroepen wordt het onderwijs vorm gegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, waaronder zintuiglijke vorming, motorische ontwikkeling, taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, expressieactiviteiten en sociale ontwikkeling.

De dagactiviteiten zijn in grote lijnen als volgt: ontvangstgesprek, Bijbelverhaal, speel/werkles, fruit eten, bewegingsonderwijs, middagpauze, arbeid naar keuze en spelletjes.

Er wordt gewerkt met een themaplanner waarin de doelen van de leerlijnen gekoppeld worden aan activiteiten.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Nadat in groep 2 gewerkt is aan de voorbereiding van de basisvaardigheden, wordt in groep 3 begonnen met het leren lezen, schrijven, taal en rekenen.

Wereldoriënterende vakken

In de onderbouw worden deze vakken overwegend thematisch gegeven. De bovenbouw werkt hierin meer cursorisch, hoewel ook in projecten wordt gewerkt. In het eerste geval zal een afzonderlijk gedeelte van het betreffende vak worden gegeven. In het tweede worden sommige vakken geïntegreerd.

Maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen en bevordering van gezond gedrag en burgerschap worden geïntegreerd aangeboden. 

Expressieactiviteiten

Talenten en zintuigen behoren op een verantwoorde wijze te worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van vorm- en kleurgevoel, vlakverdeling, materiaalgevoel, fantasie, denken, muzikale vermogens, waarnemen, geheugen, voorstellingsvermogen en fijne motoriek.

In het bijzonder bij de vakken tekenen, handvaardigheid, handwerken en muzikale vorming wordt geprobeerd hieraan gestalte te geven.

Lichamelijke opvoeding of bewegingsonderwijs

Doel is het bevorderen van een zo goed mogelijk persoonlijk en natuurlijk bewegen van de leerling. Gelet op de leeftijd en ontwikkeling van de leerling wordt het in relatie gebracht tot zijn omgeving (ruimte), de ander (sociaal aspect) en het andere (toestellen, enz.). Het gaat daarbij om sportiviteit en niet om rivaliteit. Er wordt op gewezen dat sport kan veranderen in verdwazing. 

De belangrijkste methoden

VakgebiedMethodeGroep
RekenenPluspunt3-8
LezenLijn 33
Nederlandse taalTaalactief4-8
Engelse taalHolmwoods for kids1-4
Holmwoods5-8
AardrijkskundeGeobas5-8
GeschiedenisVenster op Nederland5-8
BiologieWondering the World5-8
WereldoriëntatieWijzer3-4

Huiswerk

Bij sommige activiteiten zal van de leerlingen worden gevraagd huiswerk te maken of te leren en van de ouders om hierop toe te zien. 

In de groepen 1 tot en met 6 wordt wekelijks een Psalmvers geleerd; de groepen 7 en 8 leren de vragen uit de Heidelberger Catechismus en enkele Psalmverzen. Vanaf groep 3 worden er vragen over de Bijbelse Geschiedenis opgegeven. In groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk voor aardrijkskunde. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk en overhoringen op het gebied van Engels, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. We maken vanaf groep 6 gebruik van een zelf ontwikkelde agenda, waarin zoveel mogelijk huiswerk staat afgedrukt en overig huiswerk kan worden ingeschreven door de leerlingen zelf. 

Computeren

De leerlingen werken wekelijks met Chromebooks (laptops met beperkte mogelijkheden) in hun lokaal. Groep 1 en 2 oefent met de muis: plaatjes worden aangeklikt. De groepen 3 tot en met 8 doen reken- en woordpakket oefeningen en Engels. De groepen 6, 7 en 8 oefenen daarnaast ook topografie.

In de verschillende groepen wordt de computer ingezet ter ondersteuning van het leerproces. Verder zullen we de computer meer betekenisvol gaan inzetten. Het doel is, dat de leerlingen leren informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren. De leerkrachten ontwikkelen zich als begeleider van de leerling in dit leerproces. Deze leerlijn begint in groep 5, waarbij aandacht wordt besteed aan Word en PowerPoint.

In groep 8 wordt ook aandacht besteed aan media-educatie. We vinden het nodig de kinderen te wijzen op de normen en waarden die de Heere aanreikt in Zijn Woord en hen toe te rusten met betrekking tot het gebruik van de moderne media.