Overgang PO naar VO

Op grond waarvan komt het advies van de basisschool tot stand op welk niveau van het VO een leerling het beste past?

Leidend hierbij zijn de resultaten die een leerling behaalt op de citotoetsen van groep 6, 7 en 8. Hierop wordt de basisschool ook bevraagd door de voortgezet onderwijs scholen. Het meest zwaarwegend zijn de resultaten van rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsresultaten zeggen namelijk het meeste over het inzicht wat de leerling heeft en zijn de beste voorspeller van toekomstige leerresultaten.

Verder worden ook andere factoren meegenomen zoals concentratie, doorzettingsvermogen, interesse en leerhouding. Ook deze spelen een belangrijke rol bij de keuze op welk niveau de leerling het beste tot zijn recht komt.

De eindtoets die wordt afgenomen (in ons geval de IEP) is een check om te kijken of deze overeenkomt met het advies dat door de leerkracht is gegeven. Als de resultaten lager uitvallen is dit geen reden om het advies aan te passen. Valt het resultaat hoger uit dan kan dat een aanleiding zijn om het advies te heroverwegen. Het eindoordeel blijft aan de leerkracht. Deze heeft namelijk ook zicht op bovengenoemde factoren die met een toets niet te meten zijn.

Een leerkracht neemt deze beslissing nooit alleen. Er vindt altijd overleg plaats met de IB er die de leerling alle schooljaren door gevolgd heeft, en zo nodig  met leerkrachten die de leerling eerder in de klas gehad hebben. Het advies wat daaruit voortvloeit wordt  uiteraard ook met u als ouders besproken.