Medezeggenschapsraad

Waarom is de MR belangrijk?

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders en personeel.  
Het MR-werk draait om het innemen van standpunten ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie voornemens is te gaan doen. Op een aantal gebieden heeft de MR advies- dan wel instemmingsbevoegdheid.

Wat doet de MR?

Een aantal taken van de MR zijn hieronder samengevat.

De MR dient in te stemmen met:

 1. verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school
 2. vaststelling/wijziging van het schoolplan
 3. vaststelling/wijziging van de schoolgids
 4. vaststelling/wijziging van beleid t.a.v. ondersteuning ouders bij het onderwijs
 5. vaststelling/wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid

De MR dient om advies te worden gevraagd bij:

 1. vaststelling/wijziging van bestemming van financiële middelen door bevoegd gezag
 2. vaststelling/wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school 
 3. vaststelling/wijziging van het beleid m.b.t. aanstelling/ontslag van schoolleiding en/of personeel 
 4. aanstelling/ontslag schoolleiding 
 5. vaststelling/wijziging concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede directiestatuut 
 6. vaststelling/wijziging van beleid m.b.t. toelating/verwijdering van leerlingen 
 7. vakantieregeling 
 8. nieuwbouw, ingrijpende verbouw en beleid m.b.t. onderhoud van de school 
 9. fundamentele wijziging van huisvesting.

De MR heeft het recht zelf het initiatief te nemen om alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken met het bevoegd gezag en voorstellen te doen aan het bevoegd gezag. Daarbij is het bevoegd gezag verplicht binnen 3 maanden te komen met een reactie.

De MR vergadert jaarlijks vijf à zes keer. De data daarvoor worden afgestemd op de jaaragenda van het bestuur. De directeur is de contactpersoon tussen bestuur en MR. Hij houdt de MR op de hoogte van wat er speelt. De directeur heeft de intentie tijdens alle MR-vergaderingen de MR bij te praten over de plannen van het bestuur en de schoolleiding.


De MR bestaat op onze school uit drie ouders en drie leerkrachten. De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Na drie jaar is er onder de ouders een vrije stemming voor de vacature die ontstaat. Voor leerkrachten wordt er op school gestemd.

Wat kunt u doen?

Hebt u vragen over (de uitvoering) van het beleid van de school? Hebt u vragen over een MR-standpunt?  U (als ouders/verzorgers) kunt onderwerpen in de MR laten bespreken. Richt u daarvoor tot de ouders die zitting hebben in de MR. 
Wilt u voor een bepaald onderwerp op een MR-vergadering komen? Dat kan. De vergaderingen van de MR zijn namelijk openbaar. Wilt u er vooraf wel contact over opnemen met de voorzitter?

Leden van de MR

Wie er in de MR zitting hebben, kunt u vinden in de informatiegids van onze school.