Identiteit

De Groen van Prinstererschool is een reformatorische school die uitgaat van de ‘Schoolvereniging uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Kampen’ en is in 1933 opgericht. De geschiedenis van de school is verwoord in het boek ‘Van kind tot kind’ dat uitgegeven is bij het 50-jarig bestaan in 1983 en in het magazine dat verscheen bij het 75-jarig bestaan in 2008. Het initiatief tot de stichting van de Groen van Prinstererschool komt vanuit de Gereformeerde Gemeente in Kampen.

In de statuten worden grondslag en doel van de vereniging aangegeven. Het doel is het “verstrekken van onderwijs” en de grondslag is het “onveranderlijke Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619”. Van de onderwijsgevenden wordt verwacht, dat ze deze grondslag onderschrijven. We geven de leerlingen de inhoud van de Bijbel, de Belijdenisgeschriften en de Kerkgeschiedenis door, omdat dit een opdracht van de Heere Zelf is en omdat we geloven dat de Heere deze middelen kan en wil gebruiken tot hun behoud. We zijn als leerkrachten daarin afhankelijk van de werking van God de Heilige Geest in de harten van de leerlingen. We willen een christelijke school zijn, die vanuit haar reformatorische identiteit gestalte geeft aan onderwijs en opvoeding. Een uitgebreid identiteitsprofiel, opgesteld door de VGS en overgenomen door de Groen van Prinstererschool, vindt u hier.

Ouders die hun kind(eren) op onze school willen laten inschrijven, zullen daarbij moeten verklaren dat zij voor de grondslag en de doelstelling van de school (en dus ook van de schoolvereniging) kiezen als basis en uitgangspunt voor het onderwijs, dat zij voor hun kind(eren) wensen.