Team

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. 

Er is een managementassistente werkzaam met als hoofdtaak het ondersteunen van de directeur bij zijn werkzaamheden. 

Naast de directeur zijn er teamleiders voor de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (3 tot en met 5) en voor de bovenbouw (groep 6 tot en met 8). Zij zijn lid van het managementteam en belast met de dagelijkse gang van zaken in hun bouw. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de binnen hun team vallende leerkrachten en een aantal schoolbrede taken. De directeur is voorzitter van het schoolbrede gedeelte van de teamvergaderingen, de teamleiders zijn voorzitter van de bouwvergaderingen met hun team. Op de vergaderingen worden allerlei praktische zaken besproken en uitgevoerd. 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij of zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan het managementteam en de zorgcoördinator en extern aan de ouders. 

De zorgcoördinatoren zijn belast met de coördinatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Een onderdeel daarvan is de verantwoordelijkheid voor het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Mede aan de hand van de toetsuitslagen en de leerlingbesprekingen bepalen zij in overleg met de leerkrachten, wie extra begeleiding nodig heeft. Zij coördineren deze hulp en nemen zo nodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider en orthopedagoog.

Tevens coördineren zij de schoolontwikkeling op het punt van het pedagogisch klimaat. 

De remedial teacher geeft hulp aan de door de zorgcoördinator aangewezen leerlingen. Er zal veelal hernieuwde instructie gegeven worden op onderwerpen die reeds in de groep zijn behandeld. Er zijn ook enkele leerlingen, die een apart programma volgen en daarvoor begeleiding nodig hebben. De vorderingen worden bijgehouden en besproken met de zorgcoördinator en de desbetreffende groepsleerkracht tijdens de leerlingbespreking. Ook buiten deze geplande besprekingen om houden de verantwoordelijke collega’s elkaar op de hoogte.

De onderwijsassistentes assisteren bij het geven van onderwijs in de verschillende groepen. Zij functioneren onder leiding van de groepsleerkracht en verricht allerhande activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. 

Eén van onze leerkrachten is tevens als ICT-coördinator aangesteld en als zodanig verantwoordelijk voor het computeronderwijs. 

In de groepen 6 tot en met 8 wordt er door een onderwijsassistente handwerken aan de meisjes gegeven.