Algemene gegevens

Groen van Prinstererschool
Akelei 5
8265 KA  Kampen
038-3317424 / info@gvpschoolkampen.nl
Fiscaal nr. 0026.40.235

 

Organisatie algemeen

De school heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden schoolvereniging. Vanuit de schoolvereniging is een Commissie van Toezicht benoemd. Vanuit de ouders en het personeel is een medezeggenschapsraad benoemd.

Het bestuur heeft haar beleid vastgelegd in het strategisch beleidsplan. In haar gehele beleidsvoering (w.o. de beloning) conformeert het bestuur zich aan de geldende CAO van het primair onderwijs. Jaarlijks verantwoord het bestuur zich aan alle stakeholders middels een jaarverslag.

Personeel
Het team is als volgt samengesteld:

  • directeur
  • teamleider onderbouw, teamleider bovenbouw
  • managementassistente
  • twee zorgcoördinatoren
  • leerkrachten
  • LGF-leerkracht
  • remedial teacher
  • vakleerkracht textiele werkvormen
  • onderwijsassistenten
  • interieurverzorgers

Groepen
Er wordt gewerkt in een wisselend aantal groepen. Aan het begin van het cursusjaar zijn dat er meestal 11. Halverwege het jaar komt daar een instroomgroep bij. 
Het streven is om een groepsgrootte te hebben van niet meer dan 25 leerlingen.


Er zijn diverse kleine werkruimten voor verschillende doeleinden, waaronder een uitleenbibliotheek voor de kinderen.

Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Twee personeelsleden zijn belast met de interne begeleiding van zowel de groepsleerkrachten als de leerlingen die specifieke hulp behoeven. Dit zijn de zorgcoördinatoren. De remedial teacher en de LGF-leerkracht geven de hulp aan de leerlingen met specifieke behoeften. De middelen die we ontvangen van de overheid, worden besteed ten behoeve van de zorg voor de leerlingen. In de groepen kan het voorkomen, dat in verschillende niveaus wordt gewerkt. Sommige methoden, Nederlandse taal en rekenen bijvoorbeeld, geven hier aanwijzingen voor. Hierbij wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingsproces, zodat een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.

189